Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (OP) tvoří součást smluvního ujednání mezi smluvními stranami, tj.: Radim Girgaš, Františka Kadlece 2378/32, Praha 8, IČ: 64522041, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Praha 8, č. j. MCP8 027870/2024 jako Provozovatel ubytování Krkonošská chaloupka (dále jen Provozovatel) a uživatel služeb Provozovatele (dále jen Klient). Změny OP mohou být provedeny Provozovatelem kdykoliv a jednostranně, přičemž nové znění je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách. Právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy jsou uzavírány dle práva České republiky a v českém jazyce.

1.2. Službami Provozovatele jsou rekreační nebo služební pobyty (ubytování v soukromí) a s tím spojené služby poskytované Provozovatelem nebo smluvními partnery. Přesnou specifikaci pobytu Klienta obsahuje potvrzení pobytu ze strany Provozovatele, které obdrží Klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu, pronájem a služby Klientovi ve sjednaném rozsahu a podle grafického zobrazení na stránkách www.krkonosskachaloupka.cz nebo stránkách zprostředkovatele ubytování.

1.3. V ubytovacím zařízení je Klient ubytován na základě objednávky – uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky a zaplacením požadované zálohy. Objednávku je možné učinit telefonicky, e-mailem na info@krkonosskachaloupka.cz nebo pomocí online rezervace. Rezervační a objednávkový formulář obsahuje vždy informace o Klientovi a objednávané službě. Odesláním objednávky Klient stvrzuje, že souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že se seznámil s OP, které jsou nedílnou součástí smlouvy a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené Klientem v objednávce považuje Provozovatel za správné. Vylučujeme přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou. Využíváním poskytovaných služeb Klient souhlasí s úplným zněním těchto OP, pokud klient s některou částí OP nesouhlasí, není oprávněn službu využívat.

1.4. Klient nesmí při využívání služeb používat falešné jméno a příjmení či udávat nesprávné údaje. Klient, který využívá služeb jménem třetí osoby, je zodpovědný za správnost zadaných údajů.

 1. Časové vymezení

Klient je povinen oznámit Provozovateli předpokládanou dobu příjezdu ; v případě příjezdu mimo obvyklou dobu nástupu ubytování, tj. od 15:00 do 20:00 hodin, je povinen vyčkat na jeho potvrzení ze strany Provozovatele.. Smluvní vztah končí nejpozději v 10:00 hodin posledního dne pobytu (Den odjezdu), kdy také končí lhůta pro uplatnění reklamací.

 1. Objednání pobytu

Klient si může objednat pobyt elektronicky na internetové stránce www.krkonosskachaloupka.cz, e-mailem: info@krkonosskachaloupka.cz V případě elektronické objednávky se Provozovatel zavazuje vyrozumět Klienta nejpozději do 48 hodin o akceptaci jeho pobytu a vystavit mu potřebné dokumenty (potvrzení pobytu). Klient si může objednat pobyt elektronicky také na internetové stránce zprostředkovatele. V případě využití služeb zprostředkovatele potvrzení o rezervaci vystavuje zprostředkovatel. Ostatní smluvní podmínky se řídí OP Provozovatele a popř. i zprostředkovatele.

 

 

 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy.

Detailní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete v GDPR dokumentu.

 1. Cena pobytu

Cena služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní Provozovatele, popř. zprostředkovatele. Ohledně plateb prováděných na základě smlouvy je Klientovi vystaven daňový doklad – faktura, který slouží jako doklad o zakoupení služby. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Výsledná cena pobytu vychází z Klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě aktuálního ceníku služeb Provozovatele. Dále obsahuje místní poplatek z pobytu dle aktuálně platné vyhlášky vydávané městským úřadem Městysu Černý důl a vratnou kauci. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně právních předpisů (např. daňových) či jiným skutečnostem, tj. z důvodů tzv. „vyšší moci“.

 1. Platební podmínky
  1. Klient obdrží potvrzení pobytu po zaplacení zálohy ve výši 30 % z ceny pobytu. Pokyny k platbě budou Klientovi zaslány v elektronické podobě na e-mail uvedený v rezervaci. V případě objednání pobytu méně než 7 dní před začátkem pobytu je vyžadována platba celkové ceny pobytu včetně kauce a místních poplatků.
  2. Doplatek ceny pobytu plus kauce a místní poplatky musí být uhrazeny nejpozději 14 dní před nástupem na ubytování.
  3. V případě neuhrazení platby v daném termínu se objednávka automaticky zruší.
  4. Pro veškeré formy bezhotovostních plateb je rozhodné – ohledně oprávnění k využívání služeb, připsání platby na účet Provozovatele. Úhrada hotovostí při nástupu pobytu nebo užívání poskytovaných služeb nebo prostor Provozovatele je možná ne v případě dohody.

Kauce - Provozovatel požaduje k ceně ubytování také složení kauce ve výši 5.000 Kč. Kauce je vratná po ukončení pobytu Klienta na jím uvedený účet. V případě zjištění poškození vybavení nad rámec běžného opotřebení bude oprava vyúčtována a započtena oproti kauci, s čímž Klient souhlasí.

 1. Povinnosti Klienta

7.1. Poskytnout Provozovateli veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit objednávku pobytu a poskytnout Provozovateli doklady totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní pas. Po příjezdu do ubytování potvrdí svým podpisem správnost údajů do domovní knihy.

7.2. Ve stanoveném termínu uhradit platby za pobyt, a to úhradou zálohy, kauce a doplatku za objednané služby před nástupem na ubytování.

7.3. Klient je povinen řídit se Ubytovacím řádem Provozovatele.

 1. Zrušení pobytu

8.1. Zrušení pobytu (tzv. „storno pobytu“), resp. zrušení objednávky pobytu, je Klient povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit potvrzení o zaplacení a doručit Provozovateli osobně nebo v doporučeném dopise nebo e-mailem s volbou „Potvrzení o přijetí“. Pro stanovení stornovacího poplatku je rozhodující – u osobního předání – datum provedení storna u Provozovatele, elektronicky – datum přijetí emailu a při odeslání v dopise datum přijetí dopisu.

8.2. Při zrušení pobytu ze strany Klienta účtuje Provozovatel stornovací poplatky (tzv. odstupné za zrušení smlouvy). Stornovací poplatky jsou vyjádřeny procentem z celkové ceny pobytu. Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch Provozovatele a tím zaniká nárok na její vrácení.

Storno poplatky

Pokud Klient zruší pobyt:

7 – 0 dnů před příjezdem – poplatek 100 % z ceny ubytování

14 – 7 dnů před příjezdem – poplatek 30 % z ceny ubytování (odpovídá přijaté záloze)

více než 14 dnů před příjezdem – poplatek 0 % (vrácení celé přijaté částky)

8.3. Za změnu osoby Klienta se neúčtuje žádný poplatek.

8.4. Pokud Klient zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je Provozovatel povinen vrátit Klientovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 8.1. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené Klientem v zaslaném zrušení pobytu. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub Klienta.

 1. Vyloučení Klienta z pobytu

Klient, který v době pobytu poruší platné předpisy ČR, nerespektuje Ubytovací řád, odmítá se řídit oprávněnými požadavky a pokyny Provozovatele, slovně napadá zástupce Provozovatele, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení nebo svým chováním omezuje práva Provozovatele nebo ostatních ubytovaných osob, může být vyloučen z pokračování pobytu, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

 1. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele

Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že Klient porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení Klienta s úhradou sjednané ceny či jiných plateb,

prodlení s nástupem v rezervovaném termínu,

překročení počtu osob uvedeného v objednávce,

hrubé či opakované porušení Ubytovacího řádu.

 1. Změny dohodnutých služeb

11.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může Provozovatel pobyt zrušit, nebo po dohodě s klientem změnit (termín, cenu). Pokud pobyt Klienta již začal, má Provozovatel právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.

11.2 Při zrušení pobytu ze strany Provozovatele je Provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit Klientovi ihned a do 7 pracovních dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši. V případě varianty náhrady pobytu, pokud o ní Klient požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném termínu, který si vybere.

11.3 Při závažných změnách – změna termínu konání pobytu, zvýšení ceny pobytu o více než 10 %, je Provozovatel povinen vyžádat si souhlas Klienta a stanovit mu přiměřenou lhůtu (pokud není stanoveno jinak jedná se o 2 pracovní dny od odeslání oznámení o změně), v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn programu má Klient právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči Provozovateli. Pokud Klient neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít Provozovatel za to, že se změnou souhlasí.

 1. Reklamační řízení

12.1. V případě reklamace je Klient povinen uplatnit své požadavky z vad či nedostatků bez zbytečného odkladu přímo u zástupce Provozovatele v době pobytu, v místě konání pobytu, a to nejlépe při nástupu ubytování a využívání služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě v průběhu pobytu. Pokud toto není možné, sepíše s Provozovatelem písemnou reklamaci. Tento protokol je podkladem pro řešení reklamace. Protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních (1 pro Provozovatele a 1 pro Klienta) a musí být podepsán jak Klientem, tak Provozovatelem.

12.2. Pokud nebude reklamace podána okamžitě nebo ihned, jak je to ze strany Provozovatele a Klienta možné, zaniká nárok Klienta na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit. U ubytování se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové nebo nemajetkové újmy, které vznikly Klientovou vinou anebo spoluvinou.

12.3. Pokud Klient z důvodů na své straně nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

12.4. Stížnosti a připomínky Klienta, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Klientem a Provozovatelem může Klient uplatnit na adrese info@krkonosskachaloupka.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Klienti se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky (tj. dle věcné příslušnosti výlučně u Obvodního soudu pro Prahu 8, popř. u Městského soudu v Praze). Spotřebitel má za určitých podmínek i právo i na mimosoudní řešení, kdy orgánem příslušným pro mimosoudní řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 1. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Provozovatel si vyhrazuje právo u vybraných služeb upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušných služeb a mají přednost před ustanoveními OP. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována firmou v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud se některé ustanovení OP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost OP jako celku. Smluvní vztah mezi Klientem a Provozovatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Provozovatele. Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1. 2. 2024.

Informace pro Klienty: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu vzniku smlouvy.

Zpět do obchodu