Ubytovací řád

UBYTOVACÍ  ŘÁD KRKONOŠSKÉ CHALOUPKY

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je ubytován v Krkonošské chaloupce, aby Provozovatel mohl na oplátku zajišťovat maximální bezpečí, jistotu a pohodlí všech jejich hostů.
 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen a mít uhrazen pobyt. Za tímto účelem je povinen ihned při rezervaci předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Nástup na ubytování je možný od 15:00 do 20:00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. Provozovatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, nejsou-li tyto uvedeny v ubytovacím poukazu.
 3. V den skončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10:00 hodin. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, zkontrolovat vypnutí vodovodních uzávěrů a elektrických spotřebičů, zavřít okna, uzamknout dveře od pokoje i budovy a odevzdat klíč na určené místo.
 4. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Před vstupem na pokoj je vyžadováno přezutí do domácí obuvi. K tomuto účelu slouží vstupní hala v přízemí.
 5. Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně a obvyklým způsobem, tj. za účelem odpočinku a regenerace. Bez souhlasu Provozovatele nesmí zde hýbat s nábytkem, provádět zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací a provádět jakékoliv změny. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.), ale pouze spotřebiče z výbavy penzionu. Výjimkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy a nabíječky. V prostorách není ubytovaným dovoleno přechovávat jakákoliv zvířata, pokud to není dohodnuto.
 6. Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách ubytování jen se souhlasem Provozovatele. Majitel zvířete je povinen prokázat na výzvu jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele. Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech. Nelze užívat sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat. Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům. Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 07:00 hod. Je zakázáno venčit psy na pozemku ubytování a z bezpečnostních důvodů musí být na vodítku. Znečištění pozemku výkaly je pokutováno částkou 500 Kč, které budou započteny oproti kauci.
 7. Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do penzionu a ani za škodu na odložených věcech. Host odpovídá za hygienickou a bezpečnostní nezávadnost jím vnesených věcí (zejména ohledně hmyzu a požární bezpečnosti).
 8. Parkování vozidel hostů je možné zdarma na vyhrazených místech na pozemku Krkonošské chaloupky. Počet vozů je omezen na celkem 3 – tj. vždy 1 vůz na ubytovací jednotku.
 9. Užívání apartmánů je dovoleno jen osobám, které netrpí infekční chorobou.
 10. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů. Důrazně doporučujeme mít sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (při běžných činnostech).
 11. V případě, že se vyskytnou závady, je třeba ihned o tomto uvědomit Provozovatele, jehož povinností je tyto závady odstranit, a to dle možností v nejbližším termínu.
 12. V případě způsobení škody Provozovateli ze strany ubytovaného, je tento povinen mu škodu uhradit na místě v hotovosti nebo za použití kauce.
 13. Z bezpečnostních důvodů neponechávejte děti bez dozoru dospělých v pokojích. To platí i pro venkovní prostory ubytování a okolí. Při využívání hraček, odrážedel, šlapadel a trampolíny je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a používat bezpečnostní přilbu.
 14. Trampolínu mohou využívat nezletilé osoby pouze pod dohledem dospělého. Při skákání musí být zapnuta bezpečnostní síť. Kapacita trampolíny je 1 osoba. Na trampolínu nesmí vstupovat osoby pod vlivem návykových látek. Zabraňte vstupu osob či dětí pod trampolínu. V případě nálezu poškození, nahlaste neprodleně provozovateli - info@krkonosskachaloupka.cz nebo na tel.607 923 264/734 547 135.
 15. Při odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, zkontrolovat vypnutí vodovodních uzávěrů a elektrických spotřebičů, zavřít okna a uzamknout dveře od pokoje i budovy.
 16. Pokoje slouží především k odpočinku. Proto v době od 22:00 do 7:00 hodin žádáme hosty, aby dodržovali noční klid. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje host dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento ubytovací řád, může Provozovatel i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit (ubytování zrušit).
 17. Vnější vchodové dveře je nutno zavírat, aby se zabránilo vstupu cizích osob.
 18. V ubytovacích prostorech je zakázáno kouření a rozdělávání ohně a přechovávání nebezpečných nebo zapáchajících věcí. Využívání ohniště či grilu na zahradě je možné pouze po předchozí domluvě s Provozovatelem a za dodržení bezpečnostních předpisů - dohled nad úplným uhašením ohniště po ukončení používání.
 19. V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k životnímu prostředí Vás žádáme, abyste v zimním období nevětrali dlouhodobě, natož pak za účelem snížení teploty v pokoji. Pokud Vám nevyhovuje teplotní režim, obraťte se na Provozovatele. Větrejte krátkodobě, za účelem výměny vzduchu v místnosti.
 20. Žádáme o třídění odpadu na papír, sklo, plasty do popelnic/pytlů a udržování pořádku na pokojích a v okolí penzionu. Na tříděný odpad využívejte nádoby umístěné ve vstupní hale ubytování nebo popelnice umístěné za garáží.
Zpět do obchodu